Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hrobice
Hrobice na Moravě

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Hrobice byl založen v roce 1936. Zakládajících členů bylo šestnáct. Největší zásluhu na založení měl tehdejší řídící Obecní školy v Hrobicích Josef Heloňa. Na ustavující schůzi byl zvolen starostou sboru Josef Halaška, velitelem Karel Slováček, jednatelem Josef Heloňa a pokladníkem Josef Březík. Zakládající členové byli velmi aktivní, neboť do konce roku 1936 byla postavena hasičská zbrojnice. O rok později, tj. 1937, již sbor vlastnil čtyřkolovou ruční stříkačku a tentýž rok bylo zakoupeno 300 m hadic, malá ruční stříkačka Berlovka a 16 cvičných úborů. Zbudování hasičské zbrojnice, stříkačka a ostatní materiál byl hrazen ze sbírek. Na první sbírku přispěl každý zakládající člen. Dne 4. července 1937 se uskutečnilo slavnostní otevření zbrojnice a svěcení stříkačky. Aktivita členů sboru byla tak velká, že se již v roce 1939 stali vítězi okrskové soutěže.


Ve válečném období 1940 – 1945 byly v obci vybudovány dvě vodní nádrže pro hasební účely.Organizovaná činost byla protektorátními úřady zakázaná.

Po válce se hasiči ihned zapojili do práce na obnově válkou poničené místní školy. Jako první složka v obci organizovali různé kulturní akce. Zisky z těchto akcí se pak shromažďovaly za účelem zakoupení motorové stříkačky.

Rok 1946 byl významný nákupem motorové stříkačky PS - 8 která byla v červnu slavnostně vysvěcena. První vozidlo pro hasiče zakoupil MNV Hrobice v roce 1950 a byla to valníková Praga RN a ihned následovala stavba garáže a sušáku na hadice. Na začátku padesátých let byl založen divadelní kroužek při požárním sboru, jež byl velmi úspěšný. Ve spolupráci s místní dechovou hudbou sehrál mnoho divadelních her i v okolních vesnicích a v okresní soutěži obsadil 2 místo.

V roce 1965 byla sboru přidělena valníková Tatra 805, která hasičům sloužila až do roku 2004. Tedy úctyhodných 39 let. V provozu schopném stavu ji udržoval František Červenka a jeho synové.

Roku 1968 byl na výroční schůzi zvolen předsedou František Čuřík, velitelem Alois Holík, jednatelem Emil Čuřík a pokladníkem Alois Slováček. Ještě tentýž rok se vzdává funkce František Čuřík a novým předsedou je zvolen Miroslav Huňa. Činnost požárního sboru se velmi zlepšila a tak byla v roce 1970 zdárně uspořádána okrsková soutěž, kde naše družstvo obsadilo první místo. Sbor byl rozšířen o družstvo žen, které vyhrálo okrskovou soutěž, na okresní soutěži se umístnilo na 4. místě. Družstvo požárního sboru úspěšně zasahovalo při požáru na Březové a také pomáhalo při povodni v Lípě. Pro myšlenku požární ochrany bylo získáno 16 žáků, kteří se pod vedením zkušených funkcionářů umisťovali na předních místech v soutěžích.

Na výroční schůzi v roce 1974 byl zvolen předsedou Josef Březík, místopředsedou Miroslav Huňa, jednatelem Zdeněk Kužela. Členové PS pomáhají MNV při stavbě vodovodu, prodejny potravin a točny pro autobusy. V září roku 1975 přišla náhle smrt předsedy Josefa Březíka a na jeho místo byl zvolen Václav Březík.

Od začátku roku 1976 pracuje celý výbor i ostatní členové velmi iniciativně. Opravuje se požární zbrojnice, je započata stavba výletiště na Dubíčku a připravují se oslavy 40. výročí založení požárního sboru. Tyto oslavy byly spojeny se sjezdem rodáků a byly velkolepé. Trvaly tři dny a podíleli se na nich všichni členové pod patronátem MNV i ostatní občané.

Roky 1977 – 1979 byly ve znamení kulturní činnosti. Pořádalo se vodění medvěda s Končinovou zábavou, Hodové zábavy, oslavy MDŽ a jiné. Byla uspořádána okrsková soutěž na Dubíčku. Naše družstva se zúčastňovala soutěží úspěšně i neúspěšně. Výletiště na Dubíčku, které vybudovali členové PS bylo v roce 1979 předáno Českému zahrádkářskému svazu v Hrobicích z důvodu zrušení MNV Hrobice a převedením obecního majetku na MNV Slušovice. V roce 1980 nám byla přidělena požární stříkačka PPS-12 s příslušenstvím, která slouží dodnes, velitelem sboru byl zvolen Z.Kužela ml.

V letech 1981 – 1989 byly našimi členy prováděny stavební  úpravy požární zbrojnice. Funkci předsedy zastává J.Kytlica. Zdrojem financí pro sbor je pořadání  tanečních zábav na Dubíčku a sběr železného šrotu. Družstvo mužů se zúčastňovalo okrskových soutěží, bez větších úspěchů. V roce 1986 se po delší době opět formuje družstvo žáků, pořádá se zájezd na hrad Bouzov a jeskyně Javoříčko. V roce 1989 úspěšně pořádáme okrskovou soutěž, které se účastní všechny sbory svazu požární ochrany z 11.okrsku. Naši žáci se  umístňují na předních místech.

ROK 1990 je prvním rokem po sametové revoluci a přináší nám spoustu změn, my se vracíme k původnímu názvu SDH Hrobice a přestáváme si říkat soudruhu nýbrž se oslovujeme bratře ,taktéž už nejsme požárníci, ale hasiči.

Ve funkci předsedy končí Jiří Kytlica a na výroční schůzi bylo zvoleno nové vedení sboru v čele se starostou Jaroslavem Petříkem a velitelem Zdeňkem Kuželou ml. Pod jejich vedením se činnost sboru velmi oživila a rozrostla. V roce 1991 vstoupilo do sboru deset mladých mužů, kteří se připravovali už jako žáci a velmi ovlivnili účast i umístění jak na okrskových, tak i pohárových soutěžích.

Od roku 1993 se koná na Dubíčku pohárová soutěž, která se stala velmi oblíbenou. Účastní se jí družstva ze širokého okolí. Od roku 1994 navázal sbor družbu s SDH Vlčková. Tato družba je pro oba sbory velkým přínosem. Stejného roku byla obnovena tradice Končin a všichni mladí hasiči se zapojili do babkování, vodění medvěda po obci. Tradičního průvodu se zúčastňuje až dvacet maškar.Do kroku nám vyhrávala harmonika M.Štefky. Večer pak pokračoval Končinovou zábavou s tombolou v sále Hostince u Gajdošíků.

zbrojnice před rekonstrukcípo rekonstrukci

Oslavy 60. výročí založení sboru se uskutečnily v roce 1996. K tomuto výročí nám byla Obecním úřadem pod vedením starosty Františka Ulricha předána nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice  se sochou  patrona hasičů svatého Floriana.

Okrskové soutěže ve Všemině se zúčastnily dvě družstva mužů a obsadily po dlouhém půstu,který u nás v požárním sportu byl skvělé  1 a 2 místo. První družstvo postoupilo do okresního kola v Poteči.

sborNáš sbor se od roku 1996 každoročně účastní hasičské pouti na svatém Hostýně.

V roce 1997 postihly moravu ničivé povodně i naše jednotka pomáhá odčerpávat vodu ze zatopených sklepů ve Zlíně, díky mimořádným událostem nepořádáme pohárovou soutěž z funkce velitele  sboru odstupuje Zdeněk Kužela, na valné hromadě sboru byl zvolen  velitelem Pavel Červenka, pod jeho vedením začíná cvičit nové družstvo st.žáků.

V roce 1999 se po dlouhé době zapojují do činnosti také ženy. V tomto roce také zvítězilo družstvo mužů na okrskové soutěži v Podkopné Lhotě a reprezentovalo 11.okrsek na okresním kole v požárním sportu v Tečovicích. 

Na okrskové soutěži konané v naší obci na Dubíčku v roce 2000 za náš sbor cvičily družstva st.žáků, žen a dvě družstva mužů s velmi dobrými výsledky. Muži obsadili druhé místo ,Ženy v soutěži zvítězily a postoupily na okres kde získaly pěkné 4.místo. Na výroční valné hromadě sboru byl zvolen nový starosta Jaroslav Šimeček. Za dobrou reprezentaci obce nám Obecní úřad v roce 2001 zakoupil  novou stříkačku PS – 12 na sportovní účely a o rok později soutěžní sportovní výstroj a digitální časomíru, kterou jsme úspěšně vyzkoušeli  na 9. ročníku pohárové soutěže, jež se zúčastnilo 22 družstev.
hasiči

V roce 2002 jsme ještě uspořádali zájezd na hrad Buchlov a do Buchlovic.

V podzimních komunálních volbách je zvoleno nové zastupitelstvo obce v čele se starostou F. Gajdošíkem a místostarostou Z. kuželou, které významně podporuje hasičskou činnost.

Rok 2003 byl pro náš sbor zlomový  v podobě  zakoupení zánovní Avie Furgon, která po přestavbě našimi členy na zásahový vůz, plně  nahradila stařičkou Tatru 805. V tomto roce jsme opět zvítězili  v okrskové soutěži v Trnavě ,muži byli první a druzí,ženy taktéž zvítězily a st.žáci byli druzí, i v dalších pohárových soutěžích se nám velmi dařilo. V letech 20o3-2007 naše družstva pravidelně vítězí v okrskových soutěžích. Rok 2006 pro nás nezačíná příliž dobře, vélké přívaly sněhu zapříčiníily zřícení střech několika domů a stodol ,hasiči pomáhají při odlízení trosek u Fr. Gajdošíka a  odklízejí sníh z dalších budov. V roce 2006 si také připomínáme  70.výročí založení sboru. Po mši svaté a slavnostní schůzi v hostinci ,probíhají oslavy na výletišti ,kde byla k vidění současná i historická hasičská technika.

V roce 2008 pořádáme na Dubíčku okrskovou soutěž. Soutěž se nám podařilo skvěle připravit, mužům se však moc nedaří, situaci ,ale zachraňují 1.místem naše ženy. Již 15.pohárová soutěž , kterou pořádáme i s večerní zábavou, nám však přinesla další pohárová umístnění. Rok 2009 začínáme opět "double" vítěztvím mužů na Březovské okrskovce,ženy taktéž vítězí. Na naší pohárovce nás poprvé navštěvují hasiči ze stejnojmené obce Hrobice okr. Pardubice, s hrobičany absolvujeme seznamování při zábavě až do ranních hodin. Rok 2010 začínáme tradičními končinami , pokračujeme poutí na sv. Hostýn, s pohárovým umístněním se účastníme okrskové soutěže v Neubuzi a po naší pohárovce a  odjíždíme do Hrobic u Par.,kde si  poprvé zkoušíme soutěž u našich jmenovců,ve večerních hodinách jsme se bavili při harmonice a do rána  pak při diskotéce.Druhý den v den odjezdu jsme ještě stihli navštívit hrad Kunětickou horu ,místní dominantu.

V roce 2011 začínají  cvičit noví ml.žáci a hned na první  pohárové soutěží získávají 1. místo, "nová krev" jak jsme jejich družstvo nazvali nám  pomáhá i při stavění Máje před místním hostincem a s přípravou naší pohárovky kde se umístnují na 1. místě, muži A obsazují 2. místo,ženy končí třetí. Zásahová jednotka ja povolána na odčerpáváni vody ze sklepů po blezkové povodni v Neubuzi. Závěrem roku jsme zavítali na exkurzi do pivovaru Uherský Brod. Zdeněk Kužela nejst. odchází po dlouhých 35 letech z funkce pokladníka sboru. Výbor SDH mu poděkoval za jeho vynikající  práci a udělil mu titul " čestný pokladník sboru".Ve funkci ho vystřídal jeho vnuk Zdeněk Kužela nejml.

Vroce 2012 se do soutěží zapojuje druhé družstvo ml. žáků. S dětmi se  účastníme ve spolupráci s družebním sborem z Vlčkové tábora mladých hasičů na Rusavě. V roce 2013 nás při končinách poprvé doprovází dechová hudba. V obci tato událost měla velký ohlas. 20.Pohárové soutěže se zůčastnilo rekordních 46 družstev ve všech kategoriích, muži B obsadili 2.místo Rok 2014 nebyl po sportovní stránce moc úspěšný ,nelichotivé statistiky však zachránily naše družstva ml. a st. žáků ,které na Pojezdové soutěži obsadily druhé místa, a vítězství ještě přivezli muži nad 35.let ze soutěže konané každoročně na Březové. Na volební výroční valné hromadě je zvoleno staronové vedení sboru, starostou je zvolen J.Šimeček, velitelem a  naměstkem starosty 11.okrsku Pavel Červenka ,pokladníkem Z.Kužela ml. ,novým jednatelem Z .Vinklárek, bývalý jednatel Bohumil Mašláň po 38 letech ve funkci odchází na zasloužilý odpočinek.

Rokem 2015 pokračujeme v tradičních akcích jako je účast našich členů na okrskovém aktivu na Veselé, pořádáme končiny opět s dechovou hudbou,organizujeme zájezd na sv. Hostýn na floriánskou pouť. V tomto roce jsme také pořadatelé okrskové soutěže,naši muži se umístňují na 3.místě,st.žáci jsou druzí což byly na začátek sezony velmi slibné výsledky. Naše pohárová soutěž proběhla tradičně na začátku července ,ve velkém vedru ,které panovalo jsme přivítali 40 družstev,mimo jiné i kolegy s Hrobic u Pardubic v této soutěži padly hned dva rekordy a to v podobě vítězného času mužů z Hrobic u Par.13.86 a také nejrychlejšiho času mužů nad 35 let 16.19 o který se postarali naši muži, i pro ostatní naše družstva byla soutěž úspěšná ml.žáci byli druzí,st. žáci třetí a ženy také třetí. Tato sportovní sezona byla pro naše družstva velmi úspěšná o čem svědčí zisk 16 pohárů. Koncem srpna nás zastihla velmi smutná zpráva, navždy nás opustil dlouholetý člen revizni rady Jindřich Slováček, kterého jsme doprovodili na jeho poslední cestě.

V roce 2016 náš sbor oslavil 80 let své existence,akce byla třídení,a začala v pátek 1.7. taneční zábavou se skupinou Focus , v sobotu jsme na hřišti přívítali soutěžní družstva 23. pohárové soutěže,kde nám udělali  radost svými vítězstvímí naši mladí hasiči ,v neděli pak proběhly samotné oslavy založení sboru ,ráno jsme se sešli při otevřených dveřích hasičské zbrojnice,dopoledne nás trochu pozlobilo počasí,ale přivítání hostů  se obešlo již bez deště,v 11h. jsme se přesunuli ke kapli kde slušovický kněz E. Matušů odsloužil mši za naše hasiče, při této příležitosti byl požehnán náš nový hasíčský prapor ,který vyrobila firma Korabečný z Březolup, autory návrhu byl Z.Kužela st.a P.Červenka ,kmotrem praporu se stal starosta obce Fr. Gajdošík, po mši svaté jsme se odebrali do hostince ,kde našemu sboru byla při slavnostní schůzi předána z rukou starosty OSH  Zlín J.Bernátíka  medaile za příkladnou praci. Po slavnostním obědě jsme se přemístnili na Dubíček kde byla připravena výstava historické techniky a k tomu nám vyhrávala dechová hudba Trnkovjanka T.Černocha z Kašavy.

Rok 2017 se navždy zapíše do historie našeho sboru nákupem nového hasičského vozu  Ford Transit. MVČR vyhlásilo dotační titul na pořízení zásahového vozidla pro JPO V .Obec Hrobice podala žádost,která byla úspěšná .Vozidlo bylo slavnostně předáno do užívání veliteli sboru P.Červenkovi  1.dubna starostou obce Fr.Gajdošíkem,před nastoupenou zásahovou jednotkou, v září při mši svaté  a za účasti našich uniformovaných členů,  byl pak nový vůz požehnán slušovickým farářem E. Matušů.

foto V roce 2018 velitel jednotky u nás  po dlouhé době organizuje prověřovací cvičení zásahových jednotek 11 okrsku, u bývalého areálu BIO závodu byl simulován únik ropných látek ,členové jednotek se seznámili s postupy likvidací těchto havárií . Jednatel sboru Z. Vinklárek převzal v Brně na výstavišti pamětní stuhu k hasičskému  praporu při příležitosti 100. výročí založení republiky. Naše mládež pod vedením J. Šimečka a J. Červenkové se účastní tábora mladých hasičů na Revice ve Vizovicích společně s bratry z Vlčkové a mladými hasiči z okrsku Lukovského podhradí. Rok 2019 se nese v duchu sportovních úspěchů ,na okrskové soutěži v Trnavě zízkává naše družstvo omlazených mužů 2. místo ,muži nad 35let vítězí na pohárovce na Veselé a také doma berou první místo při účasti 55 družstev což je doposud  rekord naší pohárové soutěže. Starší žáci pak vítězí v seriálu  soutěží Grand prix 11 okrsku, do, kterého je započítáno celkem sedm podniků.Naše soutěžní družstva se radovala se zizku 23.pohárových umístnění .Po delší době pořádáme zájezd pro naše členy a příznivce ,zavítali jsme na hrad Hukvaldy a do minipivovaru Krásno ve Valašském Meziříčí. Na valné hromadě sboru je zvoleno staronové vedení , starostou zůstává J.Šimeček a velitelem P. Červenka.

V lednu roku 2020, nás opouští nejstarší člen v nedožitých 90. letech zemřel Zdeněk Kužela nejst. i s hasiči s okolních sborů  a se všemi poctami jsme ho doprovodili na jeho poslední cestě. V únoru pořádáme tradiční končiny za doprovodu muzikantů s Trnkovjanky i v sále na večerní zábavě máme plno . Nikoho z nás ani nenapadlo že od března bude všem aktivitám konec , ano díky vládním opatřením kvůli šířícímu se koronaviru je veškerá spolková činnost pozastavena. Opatření jsou uvolněna až v květnu ,proto rychle  se soutěžními družstvy trénujeme ,abychom se připravili na pohárové soutěže .Těch se díky obavám s koronaviru  moc neuskuteční. Naše pohárová soutěž se však koná a je poznamenaná nižší účastí soutěžních družstev. Naše družstva svou přípravu zůročily ve čtyři pohárové umístnění. V srpnu se mládež našeho sboru vydala na víkendový pobyt na chatu v Malé Bystřici. Mladí muži pokračují v zízkávání zkušeností v soutežích se střídavými úspěchy. V říjnu pak zase příchází omezení ,nemůžeme se setkávat a valná hromada se nekoná v původním termínu. Rok 2021 se stale nese v duchu protiepidemických opatření, nemůžeme pořádat končiny a  každoroční pouť na sv. Hostýn je také zrušená.Opatření jsou však před létem  uvolněna  a tak pořádáme pohárovou soutěž i se zábavou Kosovci, těší nás hojná účast návštěvníků. V následujícím roce se už postupně vracíme do normálu,na jaře budujeme nový tréningový povrch pro požární útok na Dubíčku. Zásahový vůz Ford Transit je vybaven vestavbou nákladového prostoru pro převoz materiálu a nářadí ,kterou provedla firma WISS z Uherského brodu.Pořádáme končiny a také zájezd do vinného sklepa v Blatnici pod sv. Antonínkem.Po dvouleté přestávce organizujeme zájezd na sv. Hostýn i s našimi bratry ze Slušovic.Na naší pohárovce jsme přivítali 52 soutěžních družstev a večerní zábava se skupinou Focus proběhla ke všeobecné spokojenosti.Do soutěží se zapojila družstva st. žáků,žen ,mužů a mužů nad 35let a získali 12 pohárů. V tomto roce také o sobě dávají vědět naši dorostenci Štěpán Hanáček a David Červenka kteří úspěšně soutěží v běhu na 100m s překážkami. V srpnu se účastníme zájezdu za našimi kolegy do Hrobic u Pardubic.

SDH Hrobice

Správce webu

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či nápadů, piště prosím správci webu.
Děkujeme :)

Odkazy ...

Farnost Slušovice

 

 

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Obec Hrobice